راز هنر
کیفیت زندگی تو را نوع سوالاتی تعیین می کند که تو از خودت می پرسی....

مینیاتور زندگی - فرشچیان

مینیاتور زندگی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور زندگی - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور عاشورا - فرشچیان

مینیاتور عاشورا - فرشچیان --- نقاشی زیبای عاشورا - ذوالجناج اسب امام حسین علیه السلام خبر شهادت امام حسین را برای حضرت زینب و کودکان و خانواده سیدالشهدا آورده است - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور فرشته دعا - فرشچیان

مینیاتور فرشته دعا - فرشچیان --- نقاشی زیبای فرشته دعا - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور جاذبه بهشت - فرشچیان

مینیاتور جاذبه بهشت - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور جاذبه بهشت - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور نشان مسیر - فرشچیان

مینیاتور نشان مسیر - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور نشان مسیر - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور موسیقی آفرینش - فرشچیان

مینیاتور موسیقی آفرینش - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور موسیقی آفرینش - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور سرشار از زندگی - فرشچیان

مینیاتور سرشار از زندگی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور سرشار از زندگی - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور ابراهیم نبی - فرشچیان

مینیاتور ابراهیم نبی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور ابراهیم نبی علیه السلام که با منجنیق نمرود به سوی آتش پرتاب شده و آتش برایش گلستان شده است - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور آفرینش - فرشچیان

 

مینیاتور آفرینش - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور آفرینش - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور نیایش - فرشچیان

مینیاتور نیایش - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور نیایش به درگاه خدا - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور حضرت موسی- فرشچیان

مینیاتور حضرت موسی- فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور حضرت موسی علیه السلام و عصایی که اژدها شده است - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

 

مینیاتور اسب سرکش 1 - فرشچیان

مینیاتور اسب سرکش 1 - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور اسب سرکش با طرح ساده - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور اسب سرکش 2 - فرشچیان

مینیاتور اسب سرکش 2 - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور اسب سرکش - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران

مینیاتور پیوستگی - فرشچیان

مینیاتور پیوستگی - فرشچیان --- نقاشی زیبای مینیاتور پیوستگی - آهوها و بچه آهو - نقاشی مینیاتور - اثری بزرگ از استاد محمود فرشچیان استاد بزرگ مینیاتور ایران